Aspektet Ekonomikë të Pabarazisë Gjuhësore
në Bashkimin Evropian


Studimi mund të shkarkohet këtu.

Një përmbledhje e shkurtër i është dërguar Komisionerit të BE pë Shumëgjuhësinë (në Anglisht).
Studimi përmban gjithashtu edhe këtë përmbledhje në Shqip.
Përgjigjia e Komisionerit (në Anglisht).
Kontakti: info@ekolingvo.com